ชื่อ
: นายเอกชัย ผ่องประทุม
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง